In oktober 1940 verscheen het eerste nieuwsblad ‘de Kareoler’ vanuit het herstellingsoord ‘Huize Kareol’. Hier werden gedurende de Tweede Wereldoorlog gewonde Nederlandse militairen opgevangen en verzorgd. Het blad had als doel “dat er een contact bleef bestaan tusschen alle patiënten, verzorgster en personeel, welke op het “Kareol” zijn geweest en nog zullen komen, zoodat de ware kameraadschap welke wij allen in het “Kareol” hebben leeren kennen bij ons allen zoo zal blijven.”

De uitgaven van de Kareoler vormden een band waaruit vrijwel direct na de oorlog de bond is ontstaan. De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers werd op 25 augustus 1945 officieel opgericht. De BNMO behartigde de belangen van de gewonde (ex-)militairen, maar ook van de partners en van de weduwen. Dit deden ze door bij de overheid te strijden voor een beter invaliditeitspensioen, een beter nabestaandenpensioen en voor goede nazorg. De BNMO nam hierbij zelf ook initiatieven, zoals een onderling netwerk, lotgenotenbijeenkomsten, sportevenementen, de oprichting van het BNMO-Woonoord in 1957 en het BNMO-Centrum in 1983. De officiële opening van het Centrum werd op 15 mei 1984 verricht door (toenmalig) Koningin Beatrix. In 1977 besliste de algemene vergadering van de BNMO dat de afkorting ook de term ‘dienstslachoffers’ zou gaan bevatten voor hen die tijdens hun dienstplicht of tijdens vredesoperaties van de Verenigde Naties gewond zijn geraakt.

Oprichting diverse initiatieven

Willem (Bib) van Lanschot wist van de BNMO een professionele organisatie te maken. Onder andere door goede doelenacties en loterijen. In dat kader richtte de BNMO in 1970 de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (SFMO) op. Zij onderhoudt met de BNMO een subsidierelatie. De SFMO heet sinds 2008 het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).
In 1960 richt de BNMO samen met het Militair Revalidatie Centrum (MRC) de Nederlandse Invaliden Sportbond op tegenwoordig Gehandicaptensport Nederland. Ook was de BNMO betrokken bij de oprichting van de World Veterans Federation (1950). Het verzoek aan de overheid om haar bijdrage te leveren aan de nazorg voor veteranen en dienstslachtoffers resulteerde in het jaar 2000 in de oprichting van het Veteraneninstituut (Vi). In dit initiatief trokken onder meer de BNMO, het Veteranen Platform (VP) en het ministerie van Defensie gezamenlijk op. Omdat de uitvoering van zorgtaken en belangenvereniging soms lastig werkt en omdat er behoefte is aan verbreding van de dienstverlening werd de BNMO in 2007 gesplitst: Stichting de Basis werd geboren. De Basis neemt sindsdien de zorgverleningstaken op zich en de BNMO gaat verder als vereniging en belangenbehartiger.

Nu
Op 29 november 2014 neemt de BNMO het besluit om haar doelgroepen te verbreden. Vanaf dat moment kunnen geüniformeerden met een dienstverbandaandoening al dan niet erkend door de eigen organisatie en hun directe achterban zich aanmelden als lid. Te beginnen met de politieman/vrouw, waarna de contacten verder zullen worden verbreed naar o.a. ambulance- en brandweermedewerkers.